ماهی غذایی است با پروتئین سرشار که مصرف آن برای سلامتی انسان بسیار مفید است.اما کیفیت این ماده غذایی تحت تاثیر جیره و خوراک مصرفی آن قرار میگیرد.بنابراین، تغذیه نه تنها در افزایش رشد و تولید ماهی،بلکه در کیفیت گوشت آن بسیار حائز اهمیت است.